Kategorie

Dostawa

Czas realizacji zamówienia od 2 do 7 dni roboczych.
             ***
Przy zakupie powyżej 200 PLN - dostawa GRATIS na terenie Polski!      
(Dostawa gratis nie obowiązuje przy zakupie koronek - klient pokrywa koszty przesyłki bez względu na wartość zamówienia) 

Kontakt

Fabryka Firanek i Koronek "FAKO" S.A.

Sklep firmowy oraz sklep internetowy Łódź
tel.:(42) 253-11-93
kom.: 601 220 061 
e-mail: sklep@fako.com.pl

Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.sklep.fako.com.pl
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
§ 5 Umowa Sprzedaży
§ 6 Płatność
§ 7 Ceny
§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
§ 10 Wymagania techniczne
§ 11 Prawa własności intelektualnej
§ 12 Postanowienia końcowe
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży; pobierz
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.sklep.fako.com.pl prowadzony
jest przez FABRYKĘ FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w

Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042851; NIP: 9471773195; REGON:
47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000 zł (w pełni opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; adres korespondencji elektronicznej:
sklep@fako.com.pl; telefon kontaktowy: +48
42 253 11 93.
3. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowy
www.sklep.fako.com.pl prowadzi
sprzedaż firan, konfekcji dekoracyjnych okiennych, galanterii stołowej, koronek odzieżowych
i komunalnych oraz plenów.
4. Niniejszy Regulamin określa:
4.1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem
internetowym
www.sklep.fako.com.pl, zwany dalej Serwisem;
4.2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
4.3. tryb postępowania reklamacyjnego;
4.4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez
Serwis.
5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili.
6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany
postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa
w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu
„Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
§ 2 Definicje
Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca – FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO"
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000042851; NIP: 9471773195; REGON: 47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000
zł (w pełni opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej:
sklep@fako.com.pl; telefon kontaktowy: +48 42 253-11-93.
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
przypadających w te dni;
3. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta
umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła
lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży
niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Administratora.
7. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, znajdująca się w aktualnej ofercie Sprzedawcy,
będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Regulamin – niniejszy dokument.
9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator
świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Serwisu.
11. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz
Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
12. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr
171 poz. 1206; z późn. zmian.).
2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1. prowadzeniu Konta w Serwisie;
2.2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
2.3. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności
informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących,
2.4. otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności
informacji handlowych o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących.
3. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez
Usługobiorcę:
3.1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie
www.sklep.fako.com.pl/user/createAccount, do czego niezbędne jest podanie:
3.1.1. adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;
3.1.2. imienia i nazwiska Usługobiorcy;
3.1.3. numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego)
3.1.4. hasła.
3.1.5. Adresu zamieszkania Usługobiorcy

4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje
przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej. Tym samym zawierana jest umowa
o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego
przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej i hasła.
6. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
7. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
7.1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
7.2. w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako
zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Serwisu celem
zalogowania się do Konta.
8. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
9. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej
na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez
samodzielne usunięcie Konta lub poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w
szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora:
sklep@fako.com.pl
10. Korzystanie z Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój
początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Serwisie.
11. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
11.1. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
11.2. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW”.
12. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta:
12.1. Adresu korespondencji elektronicznej;
12.2. Imienia;
12.3. Nazwiska;

12.4. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
12.5. Telefonu;
12.6. dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
13. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
13.1. Nazwy firmy;
13.2. NIP;
13.3. Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
13.4. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu,
miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
14. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy
Sprzedaży:
14.1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
14.2. Ilości poszczególnych Produktów;
14.3. Sposobu dostawy Produktów;
14.4. Sposobu płatności.
15. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy.
Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym
Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje
pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa
zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres
sklep@fako.com.pl.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
4.1. Imię i nazwisko;
4.2. Nazwę firmy;
4.3. Adres e-mail;
4.4. Numer telefonu;
4.5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
4.6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w
szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.
§ 5 Umowa Sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
Zamówienia.
2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za
pośrednictwem Serwisu.
3. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Konto składa Zamówienie, wskazując na
witrynie internetowej Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie
linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
4. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta:
4.1. Adresu korespondencji elektronicznej;
4.2. Imienia;

4.3. Nazwiska;
4.4. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
4.5. Telefonu;
4.6. dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
5. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
5.1. Nazwy firmy;
5.2. NIP;
5.3. Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
5.4. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu,
miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
6. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy
Sprzedaży:
6.1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
6.2. Ilości poszczególnych Produktów;
6.3. Sposobu dostawy Produktów;
6.4. Sposobu płatności.
7. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku
ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza
złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych
Zamówieniem.
8. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie
i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia stosownie do pkt. 4, 5,
6, 7 niniejszego paragrafu.

§ 6 Płatność
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu
Zamówienia;
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze
osobistym możliwe, płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
3. Dostawa Produktów odbywa się za wyłącznie za pośrednictwem kuriera DPD.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze
osobistym, Klient może dokonać odbioru Produktów pod adresem: FABRYKA FIRANEK I
KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25,
kod pocztowy: 91-214.
5. Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.
6. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
7. Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania
wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub złożenia zamówienia
(w przypadku płatności za pobraniem). O zmianie czasu realizacji bądź niemożności
zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
§ 7 Ceny
1. Ceny Produktów wskazane w Serwisie:
1.1. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
1.2. podawane są w złotych polskich;

1.3. nie uwzględniają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu,
od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy
Produktu przez Klienta.
2. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w
koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o
którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać
złożone:
1.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO"
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214.
1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej
Sprzedawcy:
sklep@fako.com.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia
w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze
Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać
go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował,
że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: FABRYKA FIRANEK I KORONEK
"FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy:
91-214
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży,
jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny
w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę,
dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady
Produktu.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu może być zgłoszone, w szczególności:
3.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO"
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214.

3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej
Sprzedawcy:
sklep@fako.com.pl
4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo
żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli
Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo
niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już
wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy
Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
6. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić
w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej
z uwzględnieniem istniejących wad.
7. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie
poniósł Konsument.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może
zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z
powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub
usunięcia wady.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
§ 10 Wymagania techniczne
1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien
posiadać:
1.1. komputer z dostępem do Internetu;
1.2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;

1.3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
1.4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.
§ 11 Prawa własności intelektualnej
1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu
umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o
cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie
określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w
szczególności prawa do:
2.1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych
zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
2.2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub
części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia,
najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
2.3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w
tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
2.4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania
Serwisu Administratora;
2.5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
2.6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania
wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje
odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z
późn. zmian.)
§ 12 Dane osobowe
1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są
przetwarzane przez FABRYKĘ FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042851; NIP:
9471773195; REGON: 47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000 zł (w pełni
opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej:
sklep@fako.com.pl; telefon kontaktowy: +48 42 253-11-93, która jest administratorem
danych osobowych.
2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez
Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez
Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże
konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie
danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której
przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej
(adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach
marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w
postaci Newslettera.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez
Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem
przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu
dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD,H88 S.A Zakres przekazywanych
danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W
tym celu powinien skontaktować się z FABRYKĄ FIRANEK I KORONEK "FAKO"
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi na adres: FABRYKA FIRANEK I KORONEK
"FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy:
91-214 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@fako.com.pl.
7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane
osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym

celu powinien skontaktować się z FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO"
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
8. FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi,,
jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9. FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi,
wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane
przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na
komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z
Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na
późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z
urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”
przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z
Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika
(personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać
wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w
szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym
wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w
swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała
Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie
z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie
miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie
zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności
znajdują się w Polityce prywatności (stanowiącą Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu),
która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka
prywatności” pod adresem http://www.sklep.fako.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci-
11.html

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur
rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w
podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego
Regulaminu na stronie Serwisu.
3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w
wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po
przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do
wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z
zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych
między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod
warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go
przez Administratora o zmianie Regulaminu.
5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod
adresem:
www.sklep.fako.com.pl/webpage/regulamin
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.


Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 23 maja 2018 roku - link